26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia